Tékozló koldus dosszié

Tékozló koldus DOSSZIÉ – A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ÚJRAÉPÍTÉSÉNEK PROGRAMJA

Az előző kormányzati ciklus alatt szakértőként részvettünk, az ún. SZOLID projekt munkálataiban (A "Szociális Törvény Lehetséges Megújítása és a Szociális Igazgatás Demokratikus, Távlatos Fejlesztése" megnevezésű programban Dr. Győri Péter (a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei szakmai vezetője, valamint a Hálózat Alapítvány, a Menhely Alapítvány, a Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Magyarországi Adósságkezelők Egyesülete vezetője, szociálpolitikus) az új lakásfenntartási támogatásra vonatkozóan dolgozott ki - azóta elfogadott - javaslatot, Mózer Péter (az ELTE oktatója, szociálpolitikus, tanácsadó) elsősorban a pénzbeli ellátásokra, családtámogatásokra vonatkozóan  dolgozott ki - azóta részben elfogadott – javaslatot).

Az odahagyott SZOLID projekt  dokumentumai megtalálhatóak itt.

Miután azt láttuk, hogy ezek a munkálatok megakadtak, ugyanakkor a megoldandó és egyre sürgetőbb problémák megmaradtak, úgy döntöttünk, hogy független szakértőkként hozzálátunk e munkálatok folytatásához, aktualizálásához. Ennek eddigi eredményeként készült a „Tékozló koldus ruháját szaggatja - Az önkormányzati szociális ellátó rendszer újraépítésének stratégiája (program-tervezet, 0. változat)" c. dokumentum, melyben tézis-szerűen összefoglaltuk a jelenlegi súlyponti problémákat, az átalakítás szükségességének indokait, a javasolt átalakítás főbb irányait, az egyes főbb irányok lehetséges megvalósítási vázlatát, néhány területre vonatkozó modell példákat és az átalakítás megvalósításának általunk javasolt lehetséges lépéseit. A teljes dokumentum megtalálható a gyoripeter.fw.hu honlapon, illetve a Szociális Szakmai Szövetség honlapján, s más szociális szakmai honlapokon.

A teljes dokumentum letölthető itt. (1 klikk)

Javaslatunkban a mára kialakult szabályozási-finanszírozási-döntéshozatali rendszerhez képest merőben új koncepciót vázolunk fel - az eddigi hazai és a létező nemzetközi tendenciákat, megoldási módokat maximálisan figyelembe véve.</p> \r\n\r\n<p>A dokumentumot nyilvánosságra hoztuk 2006. április 22-én a szocialis.szakma@primlista.hu elektronikus fórumon a szakmai párbeszéd kezdeményezése érdekében.

Ezt követően számos fontos írásbeli vélemény, kiegészítés érkezett. A program-javaslat első nyilvános vitájára 2006. május 8-án került sor, május 17-én szűkebb szakértői körben folytattuk a megkezdett megbeszéléseket, május 22-én az ELTE TáTK Szociálpolitika-Szociálismunka Tanszék munkatársaival folytattuk a megbeszéléseket, május 23-án Gyurcsány Ferenc konzultációs megbeszéléseinek keretében Bugarszki Zsolt, Kósa Eszter, Csoba Judit és Győri Péter fejtették ki a program-tervezetben foglaltakat, május 29-én a tavaszi nyilvános megbeszélés-sorozatunk keretében került sor a következő nyilvános vitára, május 31-én Hajdúszoboszlón a szociális igazgatás éves országos konferenciájának keretében külön szekcióban vitattuk meg a programot

A power pointos előadás letölthető itt. (1 klikk)

Június 12-én a tavaszi nyilvános megbeszélés-sorozatunk keretében került sor a következő nyilvános vitára. 

A sorozat tematikája és időpontjai megtekinthetőek itt.

A javaslatban megfogalmazottak egyes elemei az elmúlt időszak alatt beépültek részben a megszületett kormány-programba, részben több minisztériumi dokumentumba.

A program-tervezet kialakításának jelenlegi fázisában a következő témakörök részl etesebb kidolgozását folytatjuk:

 • A jelenlegi központi normatívák új pénzbeli támogatási formákkal történő kiváltásának technikája, erre vonatkozó számítások
 • Az otthoni és intézményes ápolás-gondozás szabályozása-finanszírozása alapvető átalakításának részletes megoldási módjai
 • Az ún. Szociális törvény új szabályozási koncepciójának elkészítése
 • A regionális szintű kapacitás-szabályozás, döntési-finanszírozási mechanizmus részletes felvázolása
 • A kistérségi szintű szolgáltatás-szervezésre vonatkozó részletes javaslat elkészítése (ezen belül a foglalkoztatási rendszerrel összehangolt ún. Kistérségi Integrált Közszolgáltató Szervezetek hálózatára vonatkozó javaslat elkészítése. AZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, EGYES KÉRDÉSEI c. teljes dokumentum letölthető itt. (1 klikk)

Szeptembertől folytattuk a már megkezdett megbeszélés sorozatokat. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MEGÚJÍTÁSA JOGOSULTSÁGI/RÁSZORULTSÁG KRITÉRIUMOK c. dokumentumban felvázoltuk azokat a - megfelelő időben megteendő - lépéseket, melyek a közeli jövőben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy aztán, belátható időn belül az érdemi változásokra sor kerülhessen.

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MEGÚJÍTÁSA JOGOSULTSÁGI/RÁSZORULTSÁG KRITÉRIUMOK c. teljes dokumentum letölthető itt. (1 klikk)

Közben meghívást kaptunk a hajléktalanellátó szervezetek balatonföldvári, éves országos konferenciájára, ahol előadhattuk és megvitathattuk e fontos szakmai körben a koncepció fő elemeit, annak hajléktalanügyi vonatkozásait.

A tékozló koldus ruháját szaggatja - Mózer Péter  power pointos előadása letölthető itt. (1 klikk)

A hajléktalan ellátás lehetséges útelágazásai c. power pointos előadás letölthető itt. (1 klikk)

Minden nagyobb átalakításnak sok-sok ága-boga van. Ezek közül tudatosan egy-egy "kicsi", de fontos ágon probáltunk előre araszolni. "A szociális szolgáltatások és támogatások újraépítésének programja" c. dokumentumban a szükséges és lehetséges átalakítások kapcsolódó vonatkozásait is megemlítjük. Minden megnyitott kérdéscsoport további folyamatos és intenzív munkálatok igényel - beleértve ebbe az átalakításhoz nélkülözhetetlen nyilvános párbeszédet.

A szociális szolgáltatások mára hazánkban kialakult normatív finanszírozásának javasolt átalakításától - többek között - a következő eredményeket várjuk:

 • Pozitív irányban változik a szolgáltatást igénybe vevők helyzete a szolgáltatókkal való kapcsolatban
 • Átjárhatóvá válnak a hasonló szükségleteket kielégítő szolgáltatások
 • A szükségletek jobb kielégítésére ösztönzi a szolgáltatókat
 • A jelenlegihez képest javíthatja az anyagilag rászorultak hozzáférési esélyeit
 • Akadályozza a "szegény" és "gazdag" ellátások szegregációját   
 • Költséghatékonyságra ösztönöz
 • A polgárok számára a jelenleginél sokkal átláthatóbb szabályokat biztosít
 • Lehetőséget nyújt a pénzbeli támogatások és személyes szolgáltatások összehangolására

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NORMATÍV TÁMOGATÁSA c. munkaanyag első változata letölthető itt. (1 klikk)

Az NCSSZI-ben 2006. szeptemberében létrejött egy ún.  "Szociális Szolgáltatások Megújítása" munkacsoport, melynek további sorsa persze bizonytalan, de az sincs kizárva, hogy a közös gondolkodásnak ez is egy fajta műhelye, fóruma lehet (létrehozatala óta a munkálatok nem folytatódtak).  A szociális szolgáltatások normatív támogatása c. munkaanyag első változatához érkeztek be vélemények ebből a körből, ezeket és néhány általunk használt háttéranyagot itt közre adunk.

A szociális szolgáltatások normatív támogatása c. munkaanyag első változatához kapcsolódó háttér anyagok (zip file-ban) letölthetőek itt.

És az általunk elkezdett "szociális saga" továbbfolytatódik. Eredeti terveinknek megfelelően fokról-fokra próbáljuk végiggondolni a "Tékozló koldusban" felvázolt program-javaslat egyes részeit - a folyamatos megbeszéléseken felmerülő kérdéseket is figyelembe véve. A normatív finanszírozás átalakítása mellett nagyon fontos kérdés a regionális "közép szintű" allokáció, döntéshozatal, szolgáltatásszervezés kérdése. Azt gondoltuk, hogy a "Tékozló koldusban" leírtak, az egyéb ezirányú törekvések, a 2006. áprilisa óta elindított megbeszélések elégségesek lesznek ahhoz, hogy erre vonatkozóan időben elkezdődjenek az előkészítő munkálatok a döntéselőkészítők körében is. Nem ezt tapasztaltuk. Ezért is készítettük el 2006. novemberében "A szociális szolgáltatások átalakítása programja - kiegészítő vázlatpontok a regionális és kistérségi szolgáltatásszervezés és finanszírozás kérdéséhez" c. munkaanyagunkat. A munkaanyag mellett megpróbáljuk közzé tenni a háttéranyagok egy részét is, mert ezek számos igen hasznos, tanulságos szakmai dokumentumot tartalmaznak.

A szociális szolgáltatások átalakítása programja - KIEGÉSZÍTŐ VÁZLATPONTOK A REGIONÁLIS ÉS KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁSSZERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS KÉRDÉSÉHEZ c. munkaanyag letölthető itt. (1 klikk)

A regionális és kistérségi szolgáltatásszervezés és finanszírozás kérdéséhez c. munkaanyaghoz kapcsolódó háttéranyagok1. letölthetőek itt. (Több nagy file, a letöltés időt vesz igénybe!)

A regionális és kistérségi szolgáltatásszervezés és finanszírozás kérdéséhez c. munkaanyaghoz kapcsolódó háttéranyagok2. letölthetőek itt. (Több nagy file, a letöltés időt vesz igénybe!)

A regionális és kistérségi szolgáltatásszervezés és finanszírozás kérdéséhez c. munkaanyaghoz kapcsolódó külföldi háttéranyagok letölthetőek itt. (Több nagy file, a letöltés időt vesz igénybe!)

Hónapról-hónapra araszolunk előre, bizonyos szempontból folyamatosan csökkenő lelkesedéssel. Nem születtek meg azok a döntések, melyek a szociális szolgáltatások konszolidált reformjához elvezettek volna. Kapkodás és restrikció lett úrrá a döntéshozói szférán. Ilyen körülmények között is megpróbáltunk továbbhaladni a magunk választotta úton, anyagokat gyűjtünk, dolgozunk föl, koncepciónk újabb részleteit dolgozzuk ki részletesebben. Ezeket folyamatosan eljuttatjuk az illetékes döntéselőkészítőkhöz, döntéshozókhoz.

Áttekintettük a szociális szolgáltatások jelenlegi jogosultsági-hozzáférési szabályait, s ennek tényleges helyzetét, javaslatokat készítettünk ezek megújításának módjára.

Mózer Péter: A szolgáltatásokhoz való hozzáférés (A jogosultsági szabályok újraértékelése) c. tanulmány letölthető itt. (1 klikk)

További háttéranyagok letölthetőek itt.

Folytatva konkrét szabályozási javaslataink sorát, elkészítettük a jelenlegi szociális törvény érintett fejezetének módosítására vonatkozó javaslatunkat, melyben mind a jogosultságok, mind a díjfizetés, mind a normatív támogatás merőben új, de itt és most megvalósítható újraszabályozására teszünk javaslatot. Ezt is eljuttattuk az illetékes fórumokra.

Várjuk a fejleményeket.

Győri Péter: Támogatott szociális szolgáltatások. Javaslat a Szociális törvény IV. fejezetének módosítására - c tanulmány letölthető itt.(2007. március) (1 klikk)

Az SZMI által szervezett "Szociális szolgáltatások megújítása" konferenciára elkészítettük a törvénymódosítási javaslat power pointos előadását, melyet többek kérésére itt adunk közre.

Győri Péter: Támogatott szociális szolgáltatások. Javaslat a Szociális törvény IV. fejezetének módosítására letölthető itt. (Power pointos összefoglaló) (1 klikk)

Győri Péter: Van-e kiút? A szociális ellátások jelenlegi szabályozási és finanszírozási rendszerének felülvizsgálata. Teljes 500 oldalas változat letölthető itt (.rar file!!)

2011 őszén, a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció munkálatai egy szakaszának lezárultával felkérést kaptunk az Esély folyóirattól rövid tanulmány publikálására. Az "Elszabotált reformok - "Tékozló koldus ruháját szaggatja", Mózer Péter virtuális beszélgetése Győri Péterrel című kézirat  erre a felkérésre készült, összefoglalja e felület bejegyzéseit. Letölthető itt.